CÔNG TY TNHH XÂY LẮP KHOA NGUYÊN
KHOA NGUYEN INSTALLATION CONSTRUCTION COMPANY LIMITED – KNIC
Address: 85B/20 Str. 2, Tan Quy Ward, Dist. 7, Ho Chi Minh City, Vietnam; Tax code: 0315234107
Office: Floor 1st, Sunrise City View B, 1078 Le Van Luong, Tan Hung Ward, Dist. 7, Ho Chi Minh City, Vietnam
Power Plant: Khanh Loc Hamlet, Song Loc Ward, Chau Thanh District, Tra Vinh Province, Viet Nam
P: +84 91 491 8885;

CÔNG TY TNHH ĐIỆN SINH KHỐI NHÃ UYÊN

NHA UYEN BIOMASS POWER COMPANY LIMITED – NUBP

Address: Phuc Minh Hamlet, Xuan Phuc Ward, Nhu Thanh District, Thanh Hoa Province, Vietnam

Factory: 36 Hamlet, Sa Long Ward, Muong Cha District, Dien Bien Province, Vietnam

Tax code: 2802945289